På FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor anordnar Uppsala Kvinnojour årligen en konferens på ett tema relaterat till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.